Loomancoaching
  Intuïtietype
ENFP

Enthousiast, stoutmoedig, vindingrijk en verbeeldingrijk. Zijn in staat om alles te doen wat hen interesseert. Snel bij het vinden van oplossingen voor om het even welk probleem en bereid om iedereen die een probleem heeft, te helpen. Steunen vaak op hun vaardigheid om te improviseren in plaats van alles goed voor te bereiden. Voor de zaken die zij willen, vinden zij vaak overtuigende redenen. Ze zijn scherpzinnig en volhardend, enthousiast, spontaan en veelzijdig. Het zijn personen die anderen bevestigen maar zelf ook bevestiging zoeken. Ze kunnen zich moeilijk concentreren. Ze gedragen zich non-conformistisch en soms zelfs rebellerend. Ze leggen procedures en tijdsplanningen naast zich neer. Zij zijn in veel zaken geïnteresseerd en geven pit aan het leven zodat anderen zich aangetrokken voelen tot hen. Tegelijkertijd waarderen zij diepgang en authenticiteit in hun nauwe relaties en besteden zij veel energie aan het creëren en ondersteunen van een open en eerlijke communicatie. Gewoonlijk zijn het vlotte praters maar wanneer zij hun diepste gevoelens moeten delen kunnen zij zich onhandig uitdrukken.

Ze schenken weinig aandacht aan de functie: Observatie en Reflectie. Dit betekent dat ze routine en details uit het oog verliezen die nodig zijn om hun ideeën uit te voeren. Ze overschatten zichzelf en hebben problemen bij het afwijzen van mogelijkheden en mensen. Ze slagen er niet in logica toe te passen op hun oordelen over mensen en hun ideeën.

In stresssituaties kunnen ENFP's worden overspoeld door details en kunnen hun normaal zicht en gevoel voor mogelijkheden verliezen. Ze hebben dan de neiging zich te concentreren op een onbelangrijk en verkeerd detail en laten dit het centrum van het universum worden.

Gebruik je type/ Verminder stress
Gebruik je type/ Omgaan met veranderingen
 
Intuïtietype
INFP

Rustige waarnemers, idealistisch, loyaal. Belangrijk voor hen is dat het leven overeenstemt met innerlijke waarden. Nieuwsgierig, zien snel mogelijkheden, zijn vaak katalysator bij het uitvoeren van ideeën. Soepel, flexibel en aanvaarden veel behalve bedreiging van hun waarden. Willen mensen begrijpen en zoeken manieren om het menselijk potentieel te vervolmaken. Weinig interesse voor bezittingen of de omgeving. Zij ervaren structuren en regels als beperkend en verkiezen ervoor autonoom te werken. Zij zijn soepel en flexibel totdat hun innerlijke waarden worden bedreigd. Dan stoppen zij met aanpassen en zij verdedigen op voor anderen verrassende wijze hun eigen waarden. Zij waarderen relaties op diepgang, authenticiteit, oprechtheid en wederzijdse groei. Zij zijn gevoelig, zelfonderzoekend en voor sommigen complex. Ze zijn origineel en individualistisch.

Valkuilen: Als ze hun competenties niet gebruiken of ze worden niet gewaardeerd kunnen ze zich moeilijk verbaal uitdrukken, trekken ze zich terug en gaan anderen en situaties uit de weg. Ze kunnen niet genoeg informatie over belangrijke zaken verschaffen aan anderen.

Ze schenken weinig aandacht aan de functies: Reflectie en Observatie en daardoor worden ze gemakkelijk ontmoedigd door het contrast tussen hun idealen en wat zij bereikt hebben. Ze blijven de nadruk leggen op hun innerlijke standpunt en verwerpen logische redenaties van anderen. Ze hebben moeite om in te schatten welke middelen zij nodig hebben om hun doel te bereiken. Gedragen zich onpraktisch.

In stresssituaties kunnen INFP's ernstig beginnen te twijfelen aan de bekwaamheid van zichzelf en van anderen en worden zij te kritisch.

Gebruik je type/ Verminder stress
Gebruik je type/ Omgaan met veranderingen
 
Intuïtietype
ENFJ

Meelevend en verantwoordelijk. Zijn echt bekommerd om wat anderen denken of willen en proberen zaken af te handelen met respect voor andermans gevoelens. Kunnen gemakkelijk en tactvol een voorstel doen of een discussiegroep leiden. Sociaal, geliefd en sympathiek. reageren op kritiek en lof. Houden ervan het de anderen gemakkelijk te maken hun mogelijkheden te benutten. Ze zijn energiek en enthousiast en bezorgt om de ander. Hun oprechte interesse werkt aanstekelijk en maakt zelfs de meest gereserveerde personen betrokken bij het gebeuren. Zij luisteren naar en ondersteunen anderen maar hebben tevens eigen vaste waarden die zij duidelijk uiten. Zij halen hun energie uit andere mensen en zijn sociaal vaardig. Zij hechten waarde aan authentieke en nauwe relaties. Ze brengen ze op een intensieve wijze tot stand en onderhouden ze ook. Ze houden van een georganiseerd leven. Als echter menselijke behoeften de schema's verstoren zullen zij voorrang verlenen aan het menselijke. Ze zijn sympathiek, aardig, expressief, gevoelig en overtuigend.

Valkuilen: Als zij hun competenties niet inzetten of niet gewaardeerd worden maken zij zich zorgen, voelen zich schuldig en beginnen aan zichzelf te twijfelen. Ze worden opdringerig en controleren omdat ze de drang naar harmonie zoeken. Ze worden zeer gevoelig voor ingebeelde kritiek.

ENFJ's schenken weinig aandacht aan de functies: Reflectie en Observatie en baseren daardoor hun beslissingen op persoonlijke waarden. Ze hebben er moeite mee om problemen of meningsverschillen te erkennen met mensen die hen nauw aan het hart liggen. Ze zien dan de details over het hoofd die nodig zijn om hun idealen te bereiken.

In stresssituaties kunnen ENFJ's van zichzelf vinden dat zij plotseling, in tegenstelling tot hun gewoonte, kritisch zijn of op anderen iets aan te merken hebben. Zij houden deze negatieve meningen meestal voor zichzelf maar vinden dergelijke gedachten wel lastig en storend.
Gebruik je type/ Verminder stress
Gebruik je type/ Omgaan met veranderingen
 
Intuïtietype
INFJ

Behalen successen door doorzettingsvermogen, orginaliteit en het verlangen om alles te doen wat nodig of gewenst is. Zetten hun beste beentje voor tijdens het werk. Rustig, sterk, gewetensvol, begaan met anderen. Worden gerespecteerd voor hun stevige principes. Het is waarschijnlijk dat ze gerespecteerd en gevolgd worden voor hun klare kijk op hoe men het beste een gemeenschappelijk doel kan nastreven. Ze zijn vaak teruggetrokken en mysterieus, intens en individualistisch. INFJ's uiten snel medelijden en medeleven met anderen maar zij delen hun innerlijke intuïties alleen met diegenen die hun vertrouwen hebben. Anderen krijgen zo de indruk dat zij moeilijk zijn om te leren kennen. Wanneer zij hun innerlijke kennis naar buiten willen brengen doen ze dat metaforisch en complex. Zij waarderen authenticiteit en toewijding in relaties. Hoewel INFJ's meestal gereserveerd zijn, sullen zij niet aarzelen zich te laten gelden wanneer hun waarden worden bedreigd. Op die momenten kunnen zij volhardend en hardnekkig zijn.

Valkuilen: Als zij niet worden gewaardeerd of hun competenties niet gebruiken kunnen zij informatie over hun beslissingen achter houden en op die manier arbitrair lijken.. Ze kunnen hun oordeel baseren op weinig gegevens. Ze 'weten' het wel ook al houdt het weinig verband met de realiteit. Ze kunnen haatdragend en kritisch worden, energieloos en hun eerdere inzichten weer terugtrekken.

Omdat ze weinig aandacht schenken aan de functies: Observatie en Reflectie zijn ze vaak niet in staat inzichten op een begrijpelijke manier over te brengen op anderen.. Ze slagen er niet in om hun inzichten te toetsen aan redelijke praktische overwegingen. Ze gaan een visie volgende die moeilijk te realiseren is. Ze komen daarmee alleen te staan in het navolgen van hun visie.

In stresssituaties kunnen zij verdrinken in voor hen normaal gesproken irrelevante gegevens. Ze duiken in observatieactiviteiten als kijken naar bv heruitzendingen op tv. Ze kunnen zich overeten of kopen dan onnodige zaken.

Gebruik je type/ Verminder stress
Gebruik je type/ Omgaan met veranderingen
 
Observatietype
ISTJ

Ernstig, rustig, behalen succes door concentratie en doorzettingsvermogen. Praktisch, ordelijk, consequent, zakelijk, logisch, realistisch en afhankelijk. Zorgen ervoor dat alles goed georganiseerd is. Nemen verantwoordelijkheid. Beslissen zelf wat er bereikt moet worden en werken daar, ondanks protest of afleiding, gestadig naar toe.
Kalm, teruggetrokken en ernstig. Personen die tradities in stand houden. ISTJ's zijn sociaal als zij zich goed voelen in de rol die zij spelen. Hun grote hoeveelheid aan rijke observatie-gegevens en herinneringen zullen zij echter niet delen met anderen behalve met goede vrienden. Anderen zien veelal hun normen en oordelen, hun verlangen naar structuur en schema's maar zien niet vaak hun humoristische kant. Het kan moeilijk zijn zijn voor de ISTJ om de zin van een noodzakelijke taak te zien als deze verschillend is met hun eigen behoefte. Behalve als die behoefte van iemand is die nauw aan hun hart ligt, dan maken zij van die behoefte een feit en wordt het een norm. En zullen zij zich inspannen om aan die behoefte tegemoet te komen.

Valkuilen: ISTJ's schenken weinig aandacht aan de functies: Intuïtie en Gevoel. En als ze deze functies echt verwaarlozen richten ze zich teveel op logica en zien de menselijke implicaties over het hoofd. Ze reageren onvoldoende op de behoefte en intimiteit van anderen. Ze kunnen rigide worden als er niet volgens schema gepland wordt, ze hebben moeite met delegeren door gebrek aan vertrouwen in de ander.

Gebruik je type/ Verminder stress
Gebruik je type/ Omgaan met veranderingen
 
Observatietype
ESTJ

Praktisch, realistisch, zakelijk, met een natuurlijke gave voor zaken en mechanica. Zijn niet geïnteresseerd in abstracte theorieën. Willen zaken leren die een directe en onmiddellijke toepassing hebben. Houden ervan activiteiten te organiseren. Zijn vaak goede leiders: vastberaden, gaan snel over tot de uitvoering van beslissingen, dragen zorg voor routinematige details. Ze zijn plichtsgetrouw en betrouwbaar, vastberaden, vol zelfvertrouwen en met een uitgesproken mening. Ze houden ervan met mensen samen te zijn: tradities, familiefeestjes, spelletjes. Doordat zij de gave hebben om systemen, procedures en schema's te bedenken, vertrouwen anderen erop dat zij de leiding nemen en zaken afhandelen. Zij zijn absoluut zeker over de manier waarop taken moeten worden gedaan. Omdat zij zo recht-voor-de-raap communiceren, weet men meteen waar men aan toe is.

Valkuilen: Als zij hun competenties niet kunnen gebruiken of niet gewaardeerd worden Kunnen ze rigide en dogmatisch worden, opdringerig en betweterig zijn en de anderen overdonderen zonder te willen luisteren.

Zij schenken weinig aandacht aan de functies: Gevoel en Intuïtie en daardoor redeneren ze veelal rationeel in plaats van een gevoelig contact naar anderen te maken. Ze kunnen niet op andermans behoeftes en gevoelens reageren en zien vaak eenvoudige maar belangrijke beslissingen over het hoofd.

In stresssituaties kunnen ESTJ's zich alleen en ondergewaardeerd voelen en kunnen zij het moeilijk hebben om hun gevoelens van verdriet en wanhoop uit te drukken.

Gebruik je type/ Verminder stress
Gebruik je type/ Omgaan met veranderingen
 
Observatietype
ISFJ

Rustig, vriendelijk, verantwoordelijk, zorgvuldig. Komen hun verplichtingen toegewijd na en houden tradities in ere. Geven stabiliteit aan een groep of project. Grondig, nauwgezet, accuraat. Hun interesses situeren zich meestal niet op technisch vlak. Zij kunnen geduld opbrengen voor noodzakelijke details. Loyaal, medelevend en hebben aandacht voor de gevoelens van anderen. ISFJ's zijn bescheiden en rustig in de omgang en zullen vaak voorrang verlenen aan de behoeften van anderen, vooral van familieleden, in plaats van aan eigen behoeften. Zij voelen zich ongemakkelijk bij confrontaties en zullen veel energie steken in het verzoenen van anderen. Hun eerbied voor tradities en voor het gevoel van mensen kan een uitdagend effect hebben op anderen. Mensen zien hun waarden, hun verlangen naar structuur en hun besluiten, hun vriendelijkheid. Wat anderen echter niet zien is hun rijkdom aan innerlijke gedachten en herinneringen. Ze gedragen zich rustig ernstig en plichtsgetrouw, attent en verantwoordelijk.

Valkuilen: ISFJ's schenken weinig aandacht aan de functies: Intuïtie en Reflectie. En als ze deze functies echt verwaarlozen kunnen ze de gevolgen van hun beslissingen over het hoofd zien. Ze hebben moeite op voor hun eigen behoeften op te komen. In stresssituaties kunnen ze in paniek raken en zich van alles gaan inbeelden. Ze houden dan geen rekening met de mensen om hen heen.
Gebruik je type/ Verminder stress
Gebruik je type/ Omgaan met veranderingen
 
Observatietype
ESFJ

Hartelijk, spraakzaam, geliefd, gewetensvol, natuurlijke gave voor samenwerking, actieve leden van een raad. Hebben behoefte aan een eensgezindheid en zorgen daar goed voor. Doen steeds aardige dingen voor anderen. Werken het best met aanmoedigingen en lofbetuigingen. Hoofdinteresse is datgene dat direct en zichtbaar het leven van mensen verandert.
Zij halen de energie in het omgaan met anderen en zijn oprecht geïnteresseerd in de ander. Zij voelen zich het meest op hun gemak in een gestructureerde situaties en houden ervan orde structuur en schema's te scheppen. Ze houden van zaken doen op traditionele manieren. Ze genieten van 'erbij' horen en houden van familiebanden. Ze houden ook van sterke waarden die zij krachtig zullen uiten Ze zijn sociaal, hartelijk , enthousiast en vol energie. Ze zijn georganiseerd en ordelijk en begaan duurzame relaties.

Valkuilen: Als zij hun competenties niet inzetten of als ze niet gewaardeerd worden twijfelen ze aan zichzelf en richten hun aandacht volledig op het bevredigen van de behoefte van de anderen. Zij maken zich zorgen en voelen zich snel schuldig. Ze oefenen strenge controle uit door hun drang naar orde. Ze zijn dan overmatig gevoelig en minachten zichzelf.

ESFJ's schenken weinig aandacht aan de functies: Reflectie en Intuïtie. Daardoor kan het zijn dat ze er moeite mee hebben problemen met mensen of zaken die hen nauw aan het hart liggen te erkennen en met de waarheid daarvan om te gaan.

Ze slagen er niet in bredere mogelijkheden of alternatieve manieren te zien om dingen te doen. In stresssituaties kunnen ESFJ's van zichzelf de indruk hebben dat zij ongewoon kritisch zijn tegenover anderen en zichzelf. Hun negatieve gedachten en meningen maken hen dan nog ongeruster.

Gebruik je type/ Verminder stress
Gebruik je type/ Omgaan met veranderingen
 
Intuïtietype
ENTP

Snel, vindingrijk, goed op veel domeinen. Stimulerend gezelschap, zijn alert en openhartig. Kunnen discussiëren voor het plezier waarbij zij om het even welke kant kiezen. Vindingrijk bij het oplossen van nieuwe en uitdagende problemen, maar kunnen routinetaken verwaarlozen. Hebben de neiging om van de ene naar de nadere interesse te schakelen. Vaardig in het vinden van redenen voor wat zij willen. Ze zijn onafhankelijk en autonoom, levendig, enthousiast en energiek, assertief en spraakzaam. Zij vinden standaardprocedures en schema's beperkend en vermijden deze als dat mogelijk is. Zij hebben een opmerkelijk inzicht in de houding van anderen, hun enthousiasme en energie kan anderen ertoe bewegen hun denkbeelden te ondersteunen.

Valkuilen: Als ENTP's hun competenties niet gebruiken of niet gewaardeerd worden kunnen ze brutaal en grof of zelf assertief worden. Ze bekritiseren anderen, vooral degene die zij onbekwaam of inefficiënt vinden. Ze worden strijdlustig en gaan rebelleren. Ze kunnen zich slecht concentreren en zijn dan verstrooid.

Ze besteden weinig aandacht aan de functies: Observatie en Gevoel. Hierdoor verliezen ze details en routine uit het oog die zij nodig hebben om hun eigen ideeën te implementeren. Ze schenken daarmee te weinig aandacht aan de impact van hun ideeën en plannen op anderen. Ze zijn vaak in grote mate ongepast. In stresssituaties worden ze overspoeld door details zodat ze geen mogelijkheden meer zien. Ze concentreren zich op onbelangrijke kleine zaken maar menen dat ze enorm belangijk zijn.
Gebruik je type/ Verminder stress
Gebruik je type/ Omgaan met veranderingen
 
Intuïtietype
INTP

Rustig, gereserveerd. Houden van theoretisch en wetenschappelijk speurwerk. Verkiezen problemen op te lossen door logica en analyse. Zijn hoofdzakelijk geïnteresseerd in ideeën en houden niet zo van feestjes of praatjes. Hebben scherp omlijnde interesses. Hebben behoefte aan een carrière waarbij sterke interesse gebruikt kan worden en nuttig is. Het zijn rustige, bedachtzame, kalme en onbevooroordeelde waarnemers. Ze stellen hun autonomie bijzonder op prijs. Ze hebben een afkeer van overtollig geklets of van het zeggen van dingen die iedereen weer. Ze wensen de exacte werkelijkheid weer te geven, maar doen dit om zo'n complexe wijze dat anderen het moeilijk kunnen begrijpen.

Als zij hun competenties niet gebruiken of niet gewaardeerd worden kunnen ze cynisch en negatief worden, sarcastisch zijn en destructieve kritiek uiten. Ze isoleren zichzelf en worden passief. Ze mengen zich snel in woordenwisselingen en maken ruzies.

Ze schenken weinig aandacht aan de functie Gevoel en Observatie en daardoor zijn ze ongevoelig voor de behoeften van anderen wat betreft informatie en emotionele verbondenheid. Kunnen vinden dat wat niet logisch en niet belangrijk is voor zichzelf, dan ook niet voor de ander logisch of belangrijk is. Ze kunnen niet goed bepalen wat de impact van hun ideeën op mensen is. Ze zijn onpraktisch en verwaarlozen details zoals bv gepaste kleding dragen, rekeningen betalen of aan fysieke behoefte tegemoetkomen.

In stresssituaties kunnen zij uitbarsten in ongepaste emoties. Deze explosieve woede- of tranenuitbarstingen werken op de zenuwen van anderen en zijn beschamend voor de meestal kalme en gecontroleerde INTP.
Gebruik je type/ Verminder stress
Gebruik je type/ Omgaan met veranderingen
 
Intuïtietype
INTJ

Hebben originele ideeën en een grote gedrevenheid voor hun eigen doeleinden en ideeën. Hebben een langetermijnvisie en herkennen snel patronen in externe gebeurtenissen. In domeinen die interesse bij hen opwekken hebben zij een verfijnde kracht om zaken te organiseren en uit te voeren. Sceptisch, kritisch, onafhankelijk, vastberaden, hanteren hoge maatstaven voor bekwaamheid en uitvoering. Ze zijn vaak teruggetrokken en gereserveerd, ondoorgrondelijk en zelfs afzijdig. Ze denken in concepten, zijn origineel en onafhankelijk. Ze lijken rustig, vastbesloten en zelfverzekerd, hoewel zij het vaak moeilijk vinden om deel te nemen aan een sociale conversatie. Ze laten hun meest waardevolle en creatieve kant niet onmiddellijk zien. Zij vertalen dit meteen naar logische planningen en beslissingen. Om deze reden worden zij door anderen soms ervaren als eigenzinnig wat de INTJ'er dan weer verrast. want zij zijn toch juist bereid hun mening aan te passen als nieuwe bewijzen aanwezig zijn. Zij moeten waken dat zij niet alleen die informatie opnemen die past bij hun inzichten.

Valkuilen: Als ze niet gewaardeerd worden houden ze zich afzijdig, worden kortaf en geven weinig informatie over wat er intern bij hen leeft. INTJ's schenken weinig aandacht aan de functies: Observatie en Gevoel. Ze zien daardoor makkelijk feiten over het hoofd, storten zich in intellectuele spelletjes, kibbelen over abstracte zaken, die geen relevantie hebben voor anderen.

Ze schenken onvoldoende aandacht aan de impact van hun beslisssingen op anderen. Ze uitten onvoldoende waardering naar de ander en zoeken geen intieme contacten.

Gebruik je type/ Verminder stress
Gebruik je type/ Omgaan met veranderingen
 
Intuïtietype
ENTJ

Rechtuit, vastberaden, leiders tijdens activiteiten. Ontwikkelen en implementeren begrijpelijke systemen om problemen in de organisatie op te lossen. In alles wat redenen en verstandig spreken vereist, zoals praten in het publiek, zijn zij goed. Zijn gewoonlijk goed geïnformeerd en vullen hun kennis graag aan. Zij worden gestimuleerd door contacten met anderen. Ze hebben graag dat mensen een standpunt innemen tegenover hen, zeggen wat zij denken en met volharding argumenteren. Ze hebben graag dat zaken geregeld zijn. Maar hun liefde voor nieuwe ideeën kan hen naar uitgebreide discussies en zoektochten leiden. Ze zijn direct, uitdagend en vastberaden. Objectief, eerlijk en stimulerend. Zij gedragen zich vaak uitdagend of doen uitspraken in de verwachting dat anderen zich gaan verdedigen en zo een wederzijds leerproces wordt gevormd. Hun verbale vlotheid, hun vastberadenheid, zelfvertrouwen en drang om anderen te organiseren en sturen kan een overdonderend effect hebben op mensen.

Valkuilen: Als ze hun competenties niet inzetten en of niet gewaardeerd worden ze overdreven, onpersoonlijk en kritisch. Ze kunnen opdringerig worden en luisteren niet meer naar anderen. Zelfs kwetsend en verbaal agressief.

Zij schenken onvoldoende aandacht aan de functies: Gevoel en Observatie en daardoor zien ze niet andermans behoefte aan een persoonlijke relatie en waardering. Of andermans behoefte aan steun. Ze zien dan specifieke en realistische factoren die belangrijk zijn bij de uitvoering van hun plannen over het hoofd.

In stresssituaties kunnen ENTJ's worden overspoeld door twijfel aan zichzelf, door een gevoel van eenzaamheid en door onderwaardering en kan het zijn dat zij niet in staat zijn hun ongemak uit te drukken aan anderen.
Gebruik je type/ Verminder stress
Gebruik je type/ Omgaan met veranderingen
 
Observatietype
ESTP

Goed in het ter plaatse oplossen van problemen. Houden van actie, genieten van alles wat er gebeurt. Houden van
technische zaken en sporten met vrienden. Sociaal, pleziermakers en spontaan. Avonturiers. Zijn soepel, tolerant, pragmatisch en gericht op het behalen van resultaten. Probleemoplossers. Haten lange redevoeringen. Voelen zich het best bij reële zaken die bewerkt, behandeld, afgebroken en in elkaar gestoken kunnen worden. ESTP's begrijpen de kunst van het leven. Hun enthousiasme en goed humeur werkt aanstekelijk. Zij houden van het leven en genieten er met volle teugen van. Ze zijn actiegericht. Ze hebben een hekel aan en vermijden liefst theorie en geschreven aanwijzingen. Traditionele scholen kunnen een moeilijkheid vormen voor deze personen. Zij moeten het nut kunnen zien en kunnen experimenteren.

Valkuilen:ESTP's schenken weinig aandacht aan de functies: Intuïtie en Gevoel. Als zij deze functies verwaarlozen vergeten zij gegevens en gebeurtenissen die voor anderen belangrijk zijn. Hebben dus geen vermoeden van de impact van hun daden op anderen. Worden ongeduldig van discussies of verkennende contacten. In stresssituaties kunnen zij zich inbeelden dat anderen hen niet graag mogen en denken dit ook te herkennen in het gedrag van de ander.
Gebruik je type/ Verminder stress
Gebruik je type/ Omgaan met veranderingen
 
Observatietype
ISTP

Afstandelijke toekijkers, rustig, gereserveerd, observeren en analyseren het gebeuren met een onbevooroordeelde nieuwsgierigheid en onverwachte flitsen van originele humor. Gewoonlijk geïnteresseerd in oorzaak-gevolg relaties, hoe en waarom mechanische zaken werken en in het organiseren van feiten waarbij men gebruik maakt van logische principes. Blinken uit in het doordringen tot de kern van een praktisch probleem en het vinden van een oplossing. ISTP's laten zaken hun gang gaan en zijn in het algemeen tolerant voor een veel gedragingen tenzij hun principes in het gedrang komen. Op dat moment geven zij hun stevige en duidelijke mening. ISTP's luisteren en schijnen akkoord te gaan omdat zij niet zeggen dat zij het er oneens mee zijn; daarna zal men echter merken dat de ISTP in zijn binnenste bezig was met een analyse en beoordeling. Doordat zij de omgeving voortdurend aftasten naar informatie en gericht zijn op resultaten, veranderen ISTP's gemakkelijk van koers wanneer zij een andere meer efficiënte manier zien/horen. Anderen kunnen daardoor problemen hebben om hen te begrijpen. ISTP's zijn zeer spraakzaam over domeinen waar zij veel over afweten.

Als ze hun competenties niet gebruiken of niet gewaardeerd worden voelen ze zich gefrustreerd en kunnen cynisch en negatief worden. Ze verliezen hun aandacht en veelal hun energie. Ze stellen het nemen van beslissingen uit.

Valkuilen: ISTP's schenken weinig aandacht aan de functies Gevoel en Intuïtie, hierdoor verliezen ze de emotionele waarden van behoeften van anderen uit het oog. De impact van hun beslissingen op mensen wordt onvoldoende ingeschat. Ze concentreren zich onmiddellijk op resultaten zodat ze de lange termijn gevolgen uit het oog kunnen verliezen.

In stresssituaties barsten ISTP's hun emoties veelal ongepast uit. Woede en tranenuitbarstingen die op de zenuwen van anderen werken en zijn beschamend voor de meestal kalme en gecontroleerde ISTP.
Gebruik je type/ Verminder stress
Gebruik je type/ Omgaan met veranderingen
 
Observatietype
ISFP

Teruggetrokken, vriendelijk, gevoelig, lief, bescheiden over hun kwaliteiten. Vermijden meningsverschillen, dringen hun mening of waarden niet op aan anderen. Laten leiding over aan anderen maar zijn wel loyale volgelingen. Zijn vaak ontspannen bij het afhandelen van zaken omdat zij genieten van het moment zelf en dat willen zij niet bederven door onnodige haast of opwinding. Ze zijn soepel en flexibel maar wanneer een zaak die hen nauw aan het hart ligt in het gedrang komt, stoppen zij met zich aan te passen. Zij geven veel om mensen maar zij tonen dit eerder door iets te doen dan door er over te praten.

Ze zijn meestal rustig en bescheiden, hun warmte en enthousiasme houden is niet snel zichtbaar voor mensen die zij niet kennen. Zij kunnen onderschat worden door anderen en door zichzelf. De zaken die zij goed doen beschouwen zij als normaal. Ze zijn rustig gereserveerd en teruggetrokken, moeilijk om te leren kennen. Ze zijn spontaan en tolerant.

Valkuilen: Als zij hun competenties niet inzetten of niet gewaardeerd worden zullen zij zich terugtrekken van anderen en de situatie en zich op passieve wijze verzetten tegen structuren en regels. Ze zijn dan overmatig zelfkritisch en voelen zich ondergewaardeerd. Zij schenken weinig aandacht aan de functies Reflectie en Intuïtie en daardoor verwerpen zij logische systemen en nemen ze niet serieus. Ze voelen zich onbekwaam om met complexiteit om te gaan. Ze zijn overmatig zelfkritisch en zien niet de brede gevolgen van hun onmiddellijke beslissingen.

In stresssituaties kunnen ISFP's onherkenbaar kritisch worden t.o.n. zichzelf en anderen waarbij zij lelijke dingen zeggen en negatieve oordelen uiten. Dit is de omgeving van hen helemaal niet gewend.
Gebruik je type/ Verminder stress
Gebruik je type/ Omgaan met veranderingen
 
Observatietype
ESFP

Hartelijk, tolerant, vriendelijk, genieten van alles en maken het op die manier aangenamer voor anderen. Houden van actie en zorgen ervoor dat zaken gebeuren. Weten wat er gaande is en doen maar al te graag mee. Vinden het onthouden van feiten gemakkelijker dan het meester worden van een theorie. Op hun best in situaties die gezond verstand en praktische vaardigheden vereisen. Ze zijn vindingrijk en aanmoedigend. Ze zijn sociaal, pleziermakers, grapjassen en spontaan. Hun uitbundigheid en enthousiasme trekt anderen tot hen aan. Zij zijn flexibel sympathiek en gemakkelijk van aard. Zij maken nauwelijks plannen voor de toekomst omdat zij vertrouwen op hun gave om snel te reageren op het moment zelf en de dingen aan te pakken wanneer ze zich aanbieden. Ze hebben een hekel aan structuur en routine en vinden steeds wel een manier omdat te vermijden. Zij leren al doende, door om te gaan met de omgeving. Zij hebben een hekel aan theorie en geschreven verklaringen. ESFP's kunnen het moeilijk hebben met traditionele onderwijssystemen, hoewel zij zullen slagen als zij de relevantie van de materie inzien en met mensen of met de studieonderwerpen kunnen omgaan en experimenteren.

Valkuilen: Als ESFP's hun gaven niet kunnen gebruiken of niet worden gewaardeerd voor hun bijdrage, voelen zij zich gefrustreerd en kunnen impulsief reageren. Ze krijgen problemen bij het aanvaarden en voltooien van werk onder tijdsdruk. Ze vatten andermans acties en beslissingen te persoonlijk op. Ze vermijden het liefst complexe en dubbelzinnige situaties of mensen. Ze geven de voorrang aan plezier maken in plaats van aan verplichtingen.

In stresssituaties zien ze alleen de negatieve kant van zaken, denken in globale en simplistische oplossingen en geven een negatieve voorstelling van zaken.
Gebruik je type/ Verminder stress
Gebruik je type/ Omgaan met veranderingen