Loomancoaching


Loomancoaching vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar cliënten en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden uw persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de AVG hieraan stelt.

Hoe lang?

Wanneer u als cliënt uw persoonsgegevens en/of CV aan Loomancoaching verstrekt worden uw gegevens opgenomen in de database van Loomancoaching. Wanneer u ons uw persoonsgegevens /CV stuurt geeft u hiermee expliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens te bewaren totdat u aangeeft dit niet meer te willen.

Welke gegevens?

Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens; NAW-gegevens, mobiele nummer, geboortedatum, e-mailadres en geslacht. Voor zover dit blijkt uit uw CV of LinkedIn profiel verwerken wij ook gegevens zoals: opleidingsniveau, huidige en voormalige werkgevers, interesses en persoonlijkheidskenmerken, nevenfuncties, en eventuele andere persoonlijke data. Ook uw opdrachten die u tijdens de coaching uitvoert en die u per mail aan mij stuurt worden opgeslagen in de database van Loomancoaching onder uw naam.

Met wie delen?

Deze informatie wordt uitsluitend gedeeld tussen cliënt en Loomancoaching en is alleen bedoeld als input voor het coaching traject.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.

Wijzigingen 

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij raden u aan om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. 

Amsterdam, 21 februari 2018

Voorbeelden van veel gestelde coachingsvragen

Ik ben manager/professional , zoek een coach en

 • wil efficiënter en strategischer en zonder stress sturing geven aan mijn management taken.
 • ben toe aan een volgende stap; wat wil ik en wat past bij mijn toekomst.
 • zit tegen een burn-out aan en wil leren hoe ik de werkdruk te lijf moet gaan.
 • heb nog een paar jaar tot mijn pensioen en wil nog met plezier blijven werken.
 • wil of moet door outplacement van functie/bedrijf wisselen en wil een richting kiezen die echt bij mij past.
 • wil leren waar groei zit op het gebied van mijn persoonlijke ontwikkeling.
 • wil loskomen van ingesleten patronen en overtuigingen, die mij beperken.

Ik word een high potential genoemd, zoek een coach en

 • ben toe aan een volgende stap maar weet niet welke?
 • vind dat mijn studiekeuze niet meer aansluit bij mijn werkwensen.
 • moet balans vinden tussen privé en werk, herken me in "the insecure overachiever"
 • wil nu mijn eigen SWOT analyse en mijn carrière marketingplan maken.

Ik ben zelfstandig ondernemer, zoek een coach en

 • wil met een professional mijn commerciële bedrijfsdoelen toetsen.
 • wil advies over groeien of klein blijven.
 • wil me persoonlijk verder ontwikkelen.
 • wil efficiënter sturing geven aan mijn bedrijf.

Wij zijn een managementteam, zoeken een coach en

 • willen teamcoaching op workload- softskills- teamontwikkeling en samenwerking.
 • willen leren hoe we vanuit talentmanagement leiding geven.

TRAJECT

 • Vrijblijvende kennismaking
 • Intake
 • Advies en voorstel coaching
 • Bepalen aantal gesprekken en doorlooptijd
 • Consensus over vraag- en doelstelling
 • Akkoord werkgever (indien van toepassing)
 • Start van het coachingstraject
 • Opdrachten en praktijkcases
 • Evaluatie en advies

TARIEF

Het tarief voor een traject wordt berekend op basis van 175 euro per uur ( exclusief BTW)

De tarieven voor groepscoaching worden berekend op aanvraag.

 

In de afgelopen 15 jaar heb ik veel managers en professionals gecoacht.
Deze samenwerking is voor mij elke dag weer van toegevoegde waarde in mijn werk.

Zelf heb ik 20 jaar als manager en consultant bij HR corporates gewerkt.
Ik heb daardoor een uitgebreide branche- en functiekennis en veel mensenkennis opgedaan.
Met een bedrijfskundige studie als fundament breng ik mens en werk dichter bij elkaar.

Ik ben Europees gecertificeerd EMCC senior coach en geaccrediteerd om met verschillende testen te werken:
M.B.T.I.® van Carl Jung, Insights en OPQ.
Ik werk bij gedragsverandering vanuit de PRI theorie van Ingeborg Bosch.

 

" Het is de vraag die ons ontwikkelt dus...blijf vragen."

 

 

Bewaren

Bewaren

1. DIENSTVERLENING

a. De coach levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren. Deze diensten zijn in een voorstel vastgelegd en goedgekeurd door cliënt en opdrachtgever. Uitgangspunten hierbij zijn dat de coach handelt vanuit integriteit volgens de NOBCO gedragscode en dat het belang van de cliënt centraal staat.

b. Het karakter van de dienstverlening is verklarend en gericht op persoonlijke bewustwording en verandering. De cliënt past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties en deze verandering is in een coachvraag vastgelegd en in het voorstel meegenomen.

c. Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de cliënt lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht danwel met een behoefte aan begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling, en affiniteit heeft met de filosofie van de coach. Ook wordt er vanuit gegaan dat klanten geen lichamelijke of psychische belemmeringen hebben om deel te nemen.Bij twijfel of hij/zij aan deze voorwaarden voldoet, dient de cliënt zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van de coach voor hem verantwoord is. Ook wordt verwacht dat de cliënt eventuele twijfels vooraf meldt aan de coach, en ook twijfels die ontstaan tijdens de contacten, direct meldt.

d. De coach behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door de coach beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een cliënt te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een intergraal onderdeel van het proces en worden als zodanig behandeld.

e. De coach helpt klanten naar beste weten om meer inzicht te krijgen in competenties en het persoonlijke functioneren. De coach verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de bedrijfsfilosofie. Een resultaat kan, doordat het een persoonlijk proces van de cliënt zelf is, alleen worden gegarandeerd mits dit van te voren gedefinieerd en vastgelegd is. De opdracht wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.

f. Als klanten door de coach doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de coach. De coach gaat ervan uit dat de cliënt op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.

g. De actuele prijzen voor diensten worden in overleg vastgesteld. Afgesproken prijzen voor langdurige bedrijfsmatige contacten gelden uiterlijk tot het einde van het kalenderjaar na ondertekening van de opdracht, en kunnen daarna worden herzien. Hierover wordt tijdig contact opgenomen. Door de overheid opgelegde financiële maatregelen zijn te allen tijde verschuldigd vanaf het moment dat deze van kracht worden, zonder dat dit de reden kan zijn om de overeenkomst te ontbinden.

h.

ad1.Afspraak verzetten binnen 48 uur. Afspraken met de coach zijn bindend indien die door de coach en de coachee werderzijds zijn bevestigd. Voor alle coach en advies afspraken voor sessies met particulieren en bedrijven geldt dat afspraken, die niet tijdig en binnen 48 uur worden afgezegd of verzet, in rekening gebracht zullen worden. Binnen 48 - 24 uur 50% van het uurtarief voor de geplande sessie en binnen 24 uur 100% van het tarief. Noodsituaties uitgezonderd.
In geval dat de coach moet reizen voor zijn afspraak geldt dat zelfs als de afspraak door overmacht niet kan doorgaan als coach reeds op locatie is, cliënt geacht wordt de reiskosten in de vorm van geldende kilometervergoeding te betalen.

ad2. Stoppen traject. Ingeval sessies voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen is de opzegtermijn 1 sessie waarbij deze laatste sessie de eindevaluatie en afrondingssessie is.  In geval sessies voor een bepaalde tijd zijn overeengekomen en deze tussentijds worden gestopt dan wordt indien gewenst het bedrag voor de resterende aantal gesprekken teruggestort minus 1 sessie( 1,5 uur )administratie kosten.

ad3.Annulering/verzetten trainingen en workshops.
- Bij annulering tot 8 weken voor de geplande aanvangsdatum van de training / cursus : geen kosten.
- Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de geplande aanvangsdatum van de training / cursus 50 % van de training / cursuskosten.
- Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvangsdatum van de training / cursus: 
100 % van de training / cursuskosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld.
50 % van de training / cursuskosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld.

2. VERTROUWELIJKHEID
a. De naam, adres en andere persoonsgegevens, als ook contactgegevens van klanten, al dan niet in relatie tot een bedrijfsmatige opdrachtgever, worden door de coach gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen, en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Cliëntgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Ook niet als de opdrachtgever de werkgever is. Loomancoaching werkt volgens de NOBCO gedragscode waarin dit verplicht wordt gesteld.

b. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage van de coach en de betreffende cliënt, ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen de coach en de cliënt. Na de coaching worden de dossiers vernietigd.

c. De ervaringen die de coach opdoet tijdens de contacten met klanten, kunnen verwerkt worden in uitingen en contacten met anderen, op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is welke cliënt met dit probleem door de coach is behandeld. klanten kunnen hiertegen binnen een maand na het aangaan van een opdracht en/of direct nadat zij van een dergelijke publicatie kennis nemen, schriftelijk bezwaar maken.

3. BETALING EN GIFTEN

De prijzen en betalingcondities worden vooraf bekend gemaakt. Een notabedrag dient binnen 14 dagen voldaan te worden, tenzij anders afgesproken. Giften zonder dat daar een specifieke dienstverlening tegenover staat zijn uiteraard welkom, deze kunnen echter niet naderhand alsnog worden aangewezen als betaling voor enige vorm van dienstverlening.

4. GARANTIE

a. Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt bij de bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de cliënt kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.

b. Als een cliënt niet tevreden is over een door de coach geleverde prestatie, dient dat binnen acht dagen na sessie schriftelijk aan de coach te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de cliënt tevredengesteld wordt.

5. AANSPRAKELIJKHEID

a. Mocht de coach op grove wijze nalatig zijn geweest, dan geldt eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door de verzekeringen van de coach tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het bedrag waarmee de opdracht voor deze cliënt gemoeid is. Mocht de coach onverhoopt schade aanrichten aan gebouwen of goederen van een cliënt of lichamelijk letsel hebben veroorzaakt, dan geldt daarvoor een eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door onze verzekeringen tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is. De coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van normaal, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van door haar geleverde diensten en informatie. Ook kan de coach niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade. In alle hierboven niet genoemde gevallen beperkt de eventuele aansprakelijkheid van de coach zich tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is.

b. Op al onze leveringen is Nederlands recht van toepassing.

Subcategorieën